Cơ Điện Sơn Hà - Sản xuất lắp đặt Tủ bảng điện, Tủ điện Hạ Thế, Trung thế, Tư vấn thiết kế bản vẽ miễn phí, Hỗ trợ sản xuất mẫu Thang máng cáp, Cam kết, uy tín, chất lượng, hiệu quả ...

Chính sách

Chính sách

-    Bản quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với tất cả các Thành viên khi truy cập hệ thống trang web http://codiensonha.vn
     -    Các Thành viên khi truy cập hệ thống trang web http://codiensonha.vn có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế. 
     -    Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia truy cập hệ thống trang web http://codiensonha.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế quản lý họat động trang web http://codiensonha.vn

HOTLINE 0982968786